Operation Northern Shield

Dokument

Plutonsorder

Uppladdad av SageNTitled

Beskrivning

Bakgrund


Efter många år av politisk och militär spänning mellan Ryssland och de nordiska länderna Sverige och Finland, har en rad händelser eskalerat konflikten till en kritisk punkt. Händelseförloppet började när Sverige och Finland officiellt gick med i NATO, vilket resulterade i starka reaktioner från Ryssland, som betraktade det som ett hot mot dess regionala intressen. Bakgrunden till detta uppdrag handlar om de geopolitiska spänningarna i området och de olika aktörernas agerande: 1. Ryska instabiliteten: Ryssland har lidit av inre politiska och ekonomiska problem, vilket har lett till en ökning av nationalistiska och rebelliska rörelser. En av dessa rörelser är Chernarussian Movement of the Red Star (CMRS), som har sin bas i närliggande Tjernarus-regionen. 2. Stölden av NATO-materiel: Den ökade instabiliteten och rebellverksamheten i Ryssland har gett utrymme för stölder och smuggling av militär materiel. I en djärv operation lyckades CMRS infiltrera det svenska territoriet och stjäla värdefullt NATO-materiel, inklusive en AN/MPQ-105 RADAR, MIM-145 Defender och YABHON-R3 luftvärnsrobot. 3. Provokation och regional oro: Stölden av NATO-materiel och rebellernas närvaro på svensk mark har ökat spänningarna ytterligare mellan Sverige, Finland och Ryssland. NATO-medlemskapet för Sverige och Finland, tillsammans med den ökade rebellverksamheten, har skapat en oro för en potentiell konflikt i regionen. För att mildra situationen och återupprätta säkerheten har svenska försvarsmakten utformat Operation Northern Shield. Målet är att återta den stulna NATO-materielen och återställa svensk kontroll över det ockuperade området. Svenska soldater kommer att genomföra specialoperationer för att neutralisera CMRS-rebellerna och återta det stulna materialet. Uppdraget är en del av dessa ansträngningar för att stabilisera regionen och säkerställa att NATO-materielen inte hamnar i fel händer. Genom att genomföra detta uppdrag kommer svenska soldater att visa beslutsamhet, professionalism och strategisk skicklighet för att hantera hotet och försvara svenska och allierade intressen.

Orientering


Motståndaren CMRS är en rebellgrupp med ursprung i Tjernarus-regionen i Ryssland. De har infiltrerat norra Sverige och tagit kontroll över viktig NATO-materiel. Fienden består av erfarna gerillakrigare och tidigare militärpersonal som har en bred kunskap om stridstaktik och gerillakrigföring. Uniform och utrustning: CMRS-rebellerna är kända för sin specifika uniformering som skiljer sig från reguljära styrkor. De bär vanligtvis en kombination av militärkläder och civila kläder för att smälta in i omgivningen och försvåra identifiering. Deras utrustning kan inkludera stridsvästar, taktiska hjälmar, skyddsglasögon och buffertar för att skydda sig mot gas. Vapenarsenal: Fienden är välbeväpnad och har tillgång till en rad vapen som utgör en fara för svenska soldater. Deras arsenal inkluderar automatkarbiner som AK-74 och AKM, samt prickskyttegevär som SVD Dragunov. Dessutom använder de granatkastare som RPG-7 och RPG-18, vilket innebär en fara för fordon och fasta positioner. Fordon: CMRS-rebellerna använder olika fordon för att förflytta sig och stödja sina operationer. Deras fordonsarsenal inkluderar tunga stridsvagnar som T-72, pansarfordon som BMD-1PK och BTR-60, samt olika typer av lastbilar och beväpnade pickups. Dessa fordon ger dem både rörlighet och eldkraft i stridssituationer. Gerillataktik: Fienden använder sig av gerillataktik och utnyttjar terrängen till sin fördel. De kan genomföra överraskningsattacker, snabba reträtter och använda gömställen för att undvika upptäckt. Deras mål är att försvåra svenska soldaters framryckning och utnyttja asymmetriska stridstekniker för att skapa förvirring och osäkerhet. Det är viktigt att svenska soldater är medvetna om fiendens styrkor och taktik för att kunna planera och genomföra en framgångsrik operation. Att identifiera fiendens uniform och utrustning, samt att vara medveten om deras vapenarsenal och fordon, kommer att vara avgörande för att kunna möta hotet på ett effektivt sätt. Ständig underrättelseinhämtning och anpassning till fiendens taktik är nödvändigt för att lyckas med uppdraget. Civila På grund av den eskalerande konflikten och rebellernas närvaro har majoriteten av civilbefolkningen i det berörda området evakuerats för att garantera deras säkerhet. Dock kan det finnas enstaka civila som av olika skäl valt att stanna kvar eller inte kunnat lämna området i tid. - Civilbefolkningens situation: De civila som fortfarande finns kvar befinner sig i en farlig och osäker situation. De har begränsad tillgång till resurser och är beroende av humanitärt stöd för att överleva. De kan vara rädda, förvirrade och söker skydd undan stridszoner och fientlig närvaro. - Humanitärt stöd: Humanitära organisationer har inlett insatser för att erbjuda stöd och hjälp till de civila som befinner sig i området. De arbetar för att tillhandahålla nödvändiga förnödenheter som mat, vatten, sjukvård och skydd för att lindra de civilas lidande och främja deras säkerhet. - Civila möten: Svenska soldater kan stöta på civila under uppdragets genomförande. Dessa civila kan vara ängsliga och oroliga och kan behöva hjälp eller vägledning. Det är viktigt att vara medveten om deras närvaro och respektera deras säkerhet och välfärd. Kommunikation och samarbete med humanitära organisationer kan vara avgörande för att säkerställa att civila får det stöd de behöver. - Möjliga interaktioner: I vissa fall kan det finnas civila som är samarbetsvilliga och villiga att dela viktig information om fiendens positioner eller hot i området. Det är viktigt att vara försiktig och bedöma dessa situationer noggrant för att säkerställa att informationen är pålitlig och inte leder till ytterligare fara för de civila eller svenska soldater. Det civila läget är en viktig faktor att beakta under uppdraget. Svenska soldater måste balansera behoven av att bekämpa fienden med skyddet av civilbefolkningen och respektera deras rättigheter och välfärd. Egna förband Vi har egna trupper där vi startar, ingen annan aktivitet ska finnas i arbetsområdet. Terräng, väder och sikt Terräng, väder och sikt vid söndag 27 november 2022, klockan 11:30: Terräng: Området präglas av måttlig tät skog med en variation av tallar, granar och lövträd. Skogen kan erbjuda begränsad siktlinje och dämpa ljudnivåer. Det kan finnas inslag av mindre öppna ytor som ängar, gläntor eller åkrar, vilka kan erbjuda vissa möjligheter till öppnare siktfält och taktiska positioner. Väder: Vid detta tillfälle är det lätt snöfall i området. Snöfallet kan påverka synlighet och spårning. Temperaturen ligger runt -5 grader Celsius, vilket innebär att soldaterna behöver klä sig varmt och vara medvetna om risken för nedkylning och halka. Sikt: På grund av snöfallet och den tätare skogen kan sikten vara begränsad till kortare avstånd. Siktlinjerna kan vara hinderade av träd och vegetation. Soldaterna kan förvänta sig skjutavstånd på 10 till 500 meter beroende på terrängens och vegetationens beskaffenhet. Vägarna: Området har breda huvudvägar som kan användas för snabb förflyttning och taktisk förföljelse. Det finns också mindre skogsvägar som kan erbjuda möjligheter till mer dold och försiktig förflyttning genom terrängen. Det är viktigt att vara medveten om att skogsvägarna kan vara smalare och mer kuperade, vilket kan påverka framkomligheten för större fordon. Sammanfattningsvis, vid detta tillfälle är terrängen präglad av tät skog med vissa öppna ytor. Lätt snöfall och kall temperatur kan påverka sikten och kräva extra försiktighet i förflyttning och klädsel. Vägarna varierar från breda huvudvägar till mindre skogsvägar. Soldaterna kan förvänta sig skjutavstånd på 10 till 500 meter beroende på terräng och vegetationens täthet. Samtliga kommer att utgå från hamnområdet öst om Kirkonkylä. Understöd 9xTgb 16 (ingen bestyckning) (samtliga fordon är markerade till gruppen de tillhör) 1xTgb 1314 (sjukvårdsfordon) (Avsedd för plut.sjkv.)

Uppgift


- Infiltrera det ockuperade området där de ryska rebellerna har tagit kontroll över stulen NATO-materiel. - Samla underrättelser om fiendens positioner, styrkor och eventuella civila närvaro i området. - Neutralisera hotet från ryska trupper och säkra det stulna NATO-materielet, inklusive 1xAN/MPQ-105 RADAR, 2xMIM-145 Defender och 1xYABHON-R3 luftvärnsrobotar. - Etablera och upprätthålla säkerhet och kontroll över området i samarbete med egna förband. - Identifiera eventuella civila som befinner sig i området och vid behov erbjuda skydd eller assistera med evakuering. - Anpassa taktik och strategi baserat på terräng, fiendens reaktioner och ändrade omständigheter. - Återställa och bevara fred och säkerhet i området för att undanröja hotet från rebellerna och säkerställa svensk kontroll över territoriet.

Genomförande


Målbild Vår målbild är att framgångsrikt genomföra uppdraget "Operation Northern Shield" genom att återta den stulna NATO-materielen och säkra det ockuperade området från ryska rebellstyrkor. Genom att uppnå följande delmål bidrar spelarna till att uppnå den övergripande målbilden: 1. Oskadliggöra AN/MPQ-105 RADAR: Vi ska oskadliggöra den stulna AN/MPQ-105 RADAR som de ryska rebellerna har installerat för övervakning av området. Genom att säkra denna radar försäkrar vi oss om att fienden inte kan använda den för att spåra våra egna förband eller utföra räckviddsberäkningar för indirekt eld. 2. Oskadliggöra MIM-145 Defender: Vi ska Oskadliggöra den stulna MIM-145 Defender-luftvärnsroboten som rebellerna har tagit kontroll över. Genom att säkra denna luftvärnssystem förhindrar vi att den används mot egna eller allierade flygfarkoster, och därmed minskar hotet i luftrummet. 3. Oskadliggöra YABHON-R3: Vi ska Oskadliggöra den stulna YABHON-R3 luftvärnsroboten som rebellerna har i sin ägo. Genom att ta kontroll över denna luftvärnssystem förhindrar vi att den används mot egna förband eller allierade luftfarkoster, vilket minskar hotet från luften. 4. Återställa säkerheten och kontrollen över området: Vi ska genomföra offensiva operationer och bekämpa de ryska rebellstyrkorna för att återställa säkerheten och kontrollen över det ockuperade området. Genom att säkra strategiska positioner och eliminera motståndet minskar vi hotet mot egna förband och skapar en tryggare miljö. Genom att uppnå dessa mål bidrar spelarna till att återställa fred och stabilitet i regionen, och därigenom säkerställa svensk kontroll över territoriet och förhindra fiendens fortsatta hot. Beslut Upp till Adam Qvintus. Riktlinjer 1. Inledande underrättelser: Samla in så mycket underrättelseinformation som möjligt om fiendens positioner, styrkor, och eventuell civil närvaro i området. Detta inkluderar kartläggning av terrängen, identifiering av hotområden och utvärdering av fiendens försvarsställningar. 2. Planering och koordination: Genomför noggrann planering och koordination med de övriga medlemmarna i laget. Diskutera taktik, strategier och tilldelade uppgifter för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete under uppdraget. 3. Anpassa taktik efter terräng och fiendens agerande: Anpassa taktiken efter den specifika terrängen och vegetationen som påverkar siktlinjer och rörelseförmåga. Var medveten om fiendens taktiska metoder och agerande och justera strategierna därefter för att uppnå framgång. 4. Säkerhetsåtgärder: Följ strikta säkerhetsrutiner under uppdraget. Identifiera hotområden och håll extra uppmärksamhet på fiendens närvaro. Kommunicera och använd täckning och koncealment för att minimera risken för upptäckt. 5. Samarbete med civilbefolkningen: Om civila påträffas, var försiktiga och respektera deras säkerhet och välfärd. Erbjud skydd eller hjälp till de civila om det behövs och vid behov samverka med humanitära organisationer för att tillhandahålla nödvändig hjälp. 6. Fordonsanvändning: Använd Tgb 16-fordonen som transportmedel och skydd för soldaterna. Säkerställ att fordonsrutiner och underhållsåtgärder följs för att undvika mekaniska problem och minimera risken för stridsförhinder. 7. Utnyttja sjukvårdsfordonet: Se till att Tgb 1314 som fungerar som sjukvårdsfordon är tillgängligt och redo att ge medicinsk vård och evakuera skadade soldater vid behov. Se till att personalen i sjukvårdsfordonet är medveten om sina roller och har tillräckligt med resurser för att utföra sin uppgift. Insatsregler 1. Rätten till självförsvar: Soldaterna har rätt att använda våld i självförsvar för att skydda sig själva och sina kamrater från omedelbar fara. Det är viktigt att vara medveten om omgivningen och förmågan att identifiera hotet innan man agerar. 2. Identifiering av fienden: Försäkra dig om att fienden är tydligt identifierad som hot innan du agerar. Använd visuell, ljudbaserad eller elektronisk underrättelse för att bekräfta fiendens identitet och avsikter innan man vidtar åtgärder. 3. Skydda civila: Civila och deras säkerhet ska alltid prioriteras. Använd proportionellt våld och försök att minimera risken för att civila skadas eller hamnar i fara. Följ internationell humanitär rätt och undvik att orsaka onödig skada eller lidande. 4. Samarbete med allierade: Om det finns andra egna förband i området, samarbeta och kommunicera för att undvika oavsiktliga incidenter och för att maximera effektiviteten och säkerheten för den samlade insatsen. 5. Minimera kollaterala skador: Var noga med att undvika att orsaka skada på infrastruktur eller icke-stridande enheter. Använd precision och noggrannhet i eldgivningen för att minimera risken för kollaterala skador eller oavsiktliga förluster. 6. Skydd av krigsfångar: Om fiender tas till fånga, behandla dem humant och i enlighet med internationell rätt. Förhör ska utföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser och riktlinjer. 7. Användning av eldkraft: Använd eldkraft endast när det är nödvändigt och proportionellt för att uppnå målen. Kommunicera och samordna eldgivning för att undvika egna förluster eller oavsiktlig skada på allierade enheter eller civila. 8. Respektera uppdragsbegränsningar: Följ eventuella specifika begränsningar eller direktiv som anges av högre befäl eller operationsledning. Det kan vara insatsområden, begränsningar i användningen av vissa vapen eller specifika taktiska direktiv. Dessa insatsregler är avsedda att ge riktlinjer för agerande och säkerställa att vi genomför uppdraget på ett effektivt, etiskt och lagligt sätt. Det är viktigt att alla soldater är väl medvetna om och följer dessa regler för att säkerställa genomförandet av uppdraget på ett ansvarsfullt sätt.

Order


Adam Qvintus 1. Situation: Vi befinner oss i en spänd konfliktsituation där svenska och finska territorier har blivit ockuperade av ryska rebellstyrkor från CMRS. Deras erövring av NATO-materiel utgör ett allvarligt hot mot våra intressen och regionens stabilitet. Vårt uppdrag är att återta den stulna materielen och säkra området från fienden. 2. Uppdrag: Vårt uppdrag är att infiltrera det ockuperade området, neutralisera rebellerna och oskadliggöra följande materiel: - 1xAN/MPQ-105 RADAR - 2xMIM-145 Defender - 1xYABHON-R3 luftvärnsrobot 3. Genomförande: - Underrättelser: Samla in och analysera underrättelser om fiendens positioner, styrkor, terräng och eventuella civila närvaro. Använd underrättelseverktyg och samarbete med andra enheter för att få en klar bild av situationen. - Taktisk planering: Planera en taktik som säkerställer snabb och effektiv framryckning mot fiendens positioner. Fokusera på överraskning, mobilitet och eldkraft för att uppnå våra mål. - Infiltration: Infiltrera det ockuperade området med försiktighet och säkerställ att plutonens rörelser är dolda och undviker upptäckt. Använd terrängen och vegetationen till vår fördel. - Bekämpa fienden: Neutralisera fiendens styrkor och eliminera hotet. Använd överraskning, precision och samordnad eldgivning för att uppnå framgång. - Återtagande av materiel: Oskadliggöra AN/MPQ-105 RADAR, MIM-145 Defender och YABHON-R3 luftvärnsrobotar och se till att de är användbara och inte längre kan användas av fienden. - Säkerhet och kontroll: Etablera säkerhet och kontroll över det ockuperade området. Håll försvarslinjer och säkerställ att fienden inte kan återta erövrat territorium. - Skydd av civila: Respektera civilbefolkningens säkerhet och välfärd. Erbjud skydd och hjälp till civila om möjligt och samverka med humanitära organisationer vid behov. 4. Koordination och samarbete - Inre kommunikation: Använd kommunikationskanaler effektivt för att rapportera läget, ge order och samordna aktiviteter inom plutonen. - Extern kommunikation: Upprätthåll kommunikation med överordnade befäl och andra enheter för att rapportera läget och begära eventuellt stöd eller förstärkning. - Allierade enheter: Samarbeta med andra svenska förband och eventuellt andra allierade enheter som är i området.

Logistik


Sjukvårdstjänst 1. Sjukvårdsutrustning: - Bandage: Bandage används för att behandla mindre sår och blödningar. Soldaterna bör vara medvetna om att bandage kan gå upp vid rörelse eller kontakt med vatten. Kontrollera bandagen regelbundet och byt ut dem vid behov. - Sy i fält: Både pluton- och stridssjukvårdare är utbildade att sy sår i fältförhållanden. Detta gör det möjligt att snabbt behandla sår som kräver suturering och minska risken för infektion och komplikationer. - PAK: Plutonsjukvårdaren har befogenhet att använda PAK och kan sätta in det i sjukvårdsfordonet. PAK används för att ge mer omfattande medicinsk behandling och kan innehålla bland annat förband, mediciner och verktyg för akutkirurgi. 2. Sjukvårdsfordonet: - Sjukvårdsfordonet (Tgb 1314) är avsett att fungera som en mobilt sjukhus och har utrustats med nödvändig medicinsk utrustning och förnödenheter. Plutonsjukvårdaren är ansvarig för att upprätthålla och organisera sjukvårdsfordonet. 3. Sjukvårdskedjan: - Första hjälpen: Vid skador eller sår ska soldaterna först och främst applicera bandage för att stoppa blödningar och skydda såret. - Stridssjukvårdare: Om såret är mer allvarligt eller kräver suturering, bör soldaterna kontakta stridssjukvårdaren. Stridssjukvårdaren kan utföra suturering i fält. - Sjukvårdsfordonet: Vid mer komplexa skador eller behov av ytterligare medicinsk behandling bör soldaterna förflyttas till sjukvårdsfordonet. Plutonsjukvårdaren ansvarar för att organisera och ge den nödvändiga vården i sjukvårdsfordonet. Ammunition Vid startpunkten finns lådor med ammunition till följande vapen: AK5, KSP90 och KSP58. Dessa lådor innehåller tillräckligt med ammunition för att förse soldaterna med respektive vapen under uppdraget. I varje fordon finns det även förvarat ammunition till respektive vapen. Soldaterna kan fylla på sina magasin och reservera från fordonens förråd för att säkerställa att de har tillräckligt med ammunition. Det finns även extra p-skott i fordonen. För HA finns det även extra robot 57, vilket ger möjlighet att bekämpa pansarfordon och stridsvagnar vid behov. Det är viktigt att soldaterna är medvetna om vilka vapen och ammunition som finns tillgängliga och att de hanterar och använder ammunitionen på ett säkert och effektivt sätt under uppdraget.

Ledning


Samband Långvåg Plutonkommunikation: Långvåg 50 MHz fungerar som plutonnät för övergripande kommunikation inom hela plutonen. Det används för att överföra viktig information, order och lägesrapporter till alla enheter inom plutonen. Kortvåg Gruppkommunikation: Adam Qvintus: 100Mhz Erik Adam: 110Mhz Filip Adam: 120Mhz Gustav Adam: 130Mhz Helge Adam: 140Mhz Sjukvårdskanal: 112Mhz Anropssignaler Adam Qvintus Erik Adam Filip Adam Gustav Adam Helge Adam

Speltekniskt


Zeus Spelet kommer att vara delvis styrt av zeus. FI-styrkor Den fientliga AI:n är förprogrammerad och positionerad med hjälp av LAMBS-moduler. LAMBS-modulerna ger fienden en mer realistisk och adaptiv beteende, vilket gör dem mer utmanande och trovärdiga motståndare. 1. Reaktion på hot: Fientlig AI kommer att agera proaktivt och reagera på hot och fiendekontakt. De kan använda taktiska manövrer, ta skydd, och försöka flankera eller överraska spelarna för att försvåra deras framryckning. 2. Kommunikation och samarbete: Fientlig AI kan kommunicera och samarbeta med varandra. De kan utbyta information om spelarnas positioner, ge order och stödja varandra i striden. Detta skapar en mer realistisk och koordinerad fiendemiljö. 3. Anpassningsbart beteende: LAMBS-modulerna gör det möjligt för fienden att anpassa sitt beteende baserat på situationen. De kan ändra taktik, ta till olika vapen och använda olika manövrer för att anpassa sig till spelarnas agerande och taktik. 4. Autentisk träffbildning: Fientlig AI kommer att ha realistisk träffbildning, vilket innebär att de inte kommer att vara perfekta prickskyttar utan kan missa sina skott. Detta ger spelarna en chans att reagera och svara på fiendens eldgivning. 5. Fientliga patruller och vaktposter: Fientlig AI kommer att patrullera området och bevaka strategiska punkter. De kan upptäcka och reagera på spelarnas närvaro, vilket skapar en ständig hotbild och behovet av försiktighet och taktik från spelarnas sida. Respawn Respawn för spelare kommer att vara mobil och följa sjukvårdsfordonet. Detta innebär att när en spelare dör kommer de att respawnas vid sjukvårdsfordonet istället för en statisk plats. Respawntiden är satt till 10 minuter. Det innebär att när en spelare dör måste de vänta i 10 minuter innan de kan återkomma till spelet. Sjukvårdsfordonets position kommer att uppdateras var 5:e minut. Fordon (exklusive sjukvårdsfordon) respawnar vid startposition, respawntid för fordon är 5 minuter. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Lådor med utrustning Öpnnas med vanilla-interact Roller Krav för plutonchefsrollen: 1. Ledarskapsförmåga: Plutonchefen måste ha starka ledaregenskaper och kunna ta initiativ, fatta beslut och ge tydliga order till sina underordnade. De bör kunna inspirera och motivera sina gruppmedlemmar samt skapa en samarbetsinriktad och disciplinerad miljö. 2. Taktisk kompetens: Plutonchefen måste ha god förståelse för militär taktik, procedurer och strategier. De bör kunna analysera situationen, fatta beslut baserat på tillgänglig information och planera framgångsrika taktiska operationer. Det inkluderar att kunna hantera vapensystem, kommunicera med andra enheter och kunna genomföra koordinerade anfall eller försvar. 3. Kommunikationsförmåga: Plutonchefen måste kunna kommunicera effektivt med sina underordnade, överordnade befäl och eventuella andra enheter. De bör vara tydliga och koncisa när de ger order och rapporterar läget. De bör också kunna lyssna aktivt och ta emot information och feedback från sina gruppmedlemmar och andra aktörer. 4. Beslutsförmåga: Plutonchefen måste kunna fatta snabba och välgrundade beslut under tryck och osäkra förhållanden. De bör kunna prioritera uppgifter och resurser samt anpassa sin planering och taktik efter ändrade förhållanden eller oväntade händelser. Krav för gruppchefsrollen: 1. Ledarskap och teamarbete: Gruppchefen bör vara en skicklig ledare som kan organisera och leda sin grupp effektivt. De bör kunna kommunicera tydligt, delegera ansvar och uppmuntra samarbete inom gruppen. En gruppchef bör kunna motivera och stödja sina gruppmedlemmar för att uppnå gemensamma mål. 2. Taktisk medvetenhet: Gruppchefen bör ha god förståelse för taktiska principer och kunna tillämpa dem i stridsmiljön. De bör kunna analysera och bedöma situationen, fatta beslut baserat på det befintliga hotet och utveckla lämpliga taktiker och planer för att uppnå uppsatta mål. 3. Kommunikationsförmåga: Gruppchefen bör kunna kommunicera klart och effektivt med sina gruppmedlemmar och överordnade befäl. De bör kunna förmedla taktisk information, ge tydliga order och rapportera läget på ett koncist sätt. Gruppchefen bör också kunna lyssna och förstå information från sina gruppmedlemmar och agera på det. 4. Beslutsförmåga: Gruppchefen bör kunna fatta snabba och välgrundade beslut under tryck och i snabbrörliga situationer. De bör kunna prioritera och anpassa sina beslut baserat på aktuella omständigheter och resurser. Gruppchefen bör vara självsäker och kunna ta ansvar för sina beslut. Funktioner - Spectator är aktiverat då respawntiden är satt till 10 minuter. Det går då enbart att se sina lagkamrater. - Spectator som medvetslös är aktiverad.

Dokument


Karta över området: Egna trupper: Fientlig identifikation: Terräng: YABHON-R3 MIM-145 Defender och AN/MPQ-105 Radar Med reservation för vissa ändringar

Aktivitetslogg

 • 2023-06-01
  06:43
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-06-01
  06:42
  Åslund blev sparkad från Skyttesoldat Granattillsats av Emek1501

 • 2023-05-29
  18:21
  Brandt bytte från FARB till Sjukvårdare

 • 2023-05-29
  18:17
  Rufus anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-29
  18:11
  Saris skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-29
  18:00
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-29
  17:53
  Torsken anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-29
  17:11
  E. Rönnqvist bytte från Skyttesoldat pskott till Ksp 90

 • 2023-05-29
  17:05
  manicozzy anmälde sig till FARB

 • 2023-05-29
  16:41
  [3-3140] Adrian K avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2023-05-29
  16:37
  Wennberg bytte från Ksp 90 till Robot 57

 • 2023-05-29
  16:19
  Larsson avanmälde sig från Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-29
  13:47
  Dr.Qronco avanmälde sig från FARB

 • 2023-05-29
  06:20
  Saris avanmälde sig från Skyttesoldat

 • 2023-05-28
  18:59
  Gladiance avanmälde sig från Stf Gruppchef och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-28
  16:04
  Fimpen avanmälde sig från Ksp 90

 • 2023-05-27
  14:46
  WuMpE anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-27
  02:16
  Gustafsson anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-27
  02:15
  Gustafsson avanmälde sig från Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-26
  23:10
  Gustafsson lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-26
  23:08
  Gustafsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-26
  22:48
  Ale bytte från Robot 57 till Sjukvårdare

 • 2023-05-26
  22:47
  SageNTitled anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-25
  18:53
  Ale bytte från Skyttesoldat pskott till Robot 57

 • 2023-05-25
  18:41
  Brandt bytte från Robot 57 till FARB

 • 2023-05-25
  11:38
  Grindsa bytte från Sjukvårdare till Robot 57

 • 2023-05-24
  22:17
  Engström bytte från Robot 57 till Gruppchef

 • 2023-05-24
  21:57
  Gladiance bytte från Gruppchef till Stf Gruppchef

 • 2023-05-24
  21:11
  Kingtiger45 anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-24
  20:53
  Harry Wisén bytte från Stf Gruppchef till Plutonchef

 • 2023-05-24
  19:12
  .BG. avanmälde sig från Plutonchef

 • 2023-05-23
  19:36
  Emek1501 anmälde sig till Zeus

 • 2023-05-23
  19:36
  Emek1501 avanmälde sig från Zeus

 • 2023-05-22
  22:18
  Panda bytte från Skyttesoldat pskott till Ksp 90

 • 2023-05-22
  12:49
  Grindsa anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-05-22
  09:42
  Wennberg anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-21
  22:31
  Zer0Melody anmälde sig till Skyttesoldat Granattillsats

 • 2023-05-20
  13:38
  Panda anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-19
  22:51
  Ale bytte från Sjukvårdare till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-19
  21:15
  El Jonte anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-19
  19:16
  Ozzy bytte från Ksp 90 till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  19:16
  Åslund bytte från Stf Gruppchef till Skyttesoldat Granattillsats

 • 2023-05-19
  19:01
  Ozzy bytte från Ksp 90 till Ksp 90

 • 2023-05-19
  18:54
  [3-3140] Adrian K anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-05-19
  18:50
  Fimpen anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund avanmälde sig från Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund avanmälde sig från Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund avanmälde sig från Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund avanmälde sig från Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:49
  Åslund bytte från Skyttesoldat Granattillsats till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:41
  [RL] Vash bytte från Skyttesoldat Granattillsats till Sjukvårdare

 • 2023-05-19
  18:41
  Fragnar anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:41
  Åslund anmälde sig till Skyttesoldat Granattillsats

 • 2023-05-19
  18:41
  Dr.Qronco bytte från Stf Gruppchef till FARB

 • 2023-05-19
  18:41
  Fragnar avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:40
  valross bytte från Ksp 90 till Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:39
  Dr.Qronco anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-18
  21:20
  Ozzy anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-18
  18:01
  Donk anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-05-18
  14:38
  [RL] Vash anmälde sig till Skyttesoldat Granattillsats

 • 2023-05-18
  14:24
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-05-18
  11:34
  Harry Wisén anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-18
  08:09
  Xortin anmälde sig till Ksp 58

 • 2023-05-18
  07:21
  deadrabbit anmälde sig till FARB

 • 2023-05-18
  00:18
  valross anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-18
  00:06
  Brandt anmälde sig till Robot 57

 • 2023-05-17
  23:16
  .BG. anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-05-17
  23:16
  Max anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2023-05-17
  23:01
  Max avanmälde sig från Stf Plutonchef

 • 2023-05-17
  22:52
  Max anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2023-05-17
  22:42
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-17
  22:42
  Saris anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2023-05-17
  22:37
  SpinX bytte från FARB till Stf Gruppchef

 • 2023-05-17
  22:37
  SpinX bytte från Ksp 58 till FARB

 • 2023-05-17
  22:29
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Ksp 58

 • 2023-05-17
  22:28
  Blue Velvet anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-05-17
  22:27
  Laservoffe anmälde sig till Ksp 90

 • 2023-05-17
  22:25
  SpinX anmälde sig till Ksp 58

 • 2023-05-17
  22:23
  Engström anmälde sig till Robot 57

 • 2023-05-17
  22:22
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-05-17
  22:22
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat pskott

 • 2023-05-17
  22:15
  Gladiance anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-17
  22:08
  Emek1501 anmälde sig till Zeus

 • 2023-05-17
  22:07
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-05-17
  22:03
  Fragnar anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-17
  22:01
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-05-17
  21:51
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-05-17
  21:49
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver

Gladiance