Operation Krafträddning Pt.2

Beskrivning

Bakgrund


I regionen Valerik, belägen i norra delen av landet Livonia, hade spänningar eskalerat mellan Livonia och dess grannland Ryssland. Ryska trupper hade ockuperat kraftverk i Tarnow och elcentralen öst om Karlin, som är avgörande för energiförsörjningen i hela Livonia. Händelseförlopp: Under den senaste månaden hade Rysslands armé intensifierat sin militära närvaro runt Valeriks infrastruktur och därmed avskärmat hela regionen från Livonias regeringskontroll. Denna åtgärd skapade en humanitär kris i Valerik, där befolkningen led av energibrist och ekonomiska svårigheter. Som en reaktion på denna eskalering, uttryckte det internationella samfundet sitt missnöje, men det var Sverige som tog ett avgörande steg. Den svenska regeringen, som tidigare undvikit direkt militärt engagemang, beslutade sig för att agera. Operation Krafträddning: Sverige lanserade Operation Krafträddning den 5:e december 2023, ett militärt initiativ för att stödja Livonias armé. Målet var att återta kontrollen över kraftverket i Tarnow och därmed stödja regionens återhämtning. Operationen var framgångsrik och resulterade i återtagandet av kraftverket, vilket markerade en viktig seger för Livonia och dess allierade. Den 6:e december 2023, dagen efter den lyckade återtagandet av kraftverket, inleds en ny operation med syfte att lokalisera och slå ut de ryska artillerienheterna. Dessa enheter har konstant beskjutit både Livonias styrkor och civila områden i Valerik, vilket skapade en desperat situation där människors liv var i fara och energiförsörjningen hotades. Nästa Mål: Efter att ha neutraliserat artillerihotet, är den svenska och Livoniska styrkornas nästa mål att säkra elcentralerna. Att återställa fullständig kontroll över energiförsörjningen är avgörande för att garantera säkerheten och välfärden för Valeriks befolkning.

Orientering


Motståndaren Rysslands militära doktrin innefattar en bred uppsättning stridstaktiker som är utformade för att möta olika hot. De har en stark betoning på mobilitet, taktisk målförstörelse och användning av luft- och rymdförmågor. Ryska styrkor har också visat en förmåga att använda snabba manövrer och överraskningsmoment i sina operationer. Uniform och utrustning: De ryska militäruniformerna har genomgått moderniseringar och anpassningar för att vara mer funktionella och praktiska. Uniformerna varierar beroende på enhet och uppgift, men de inkluderar generellt sett kampsoldatuniformer i olika mönster och färger. Vapenarsenal: Rysslands militär har ett brett utbud av vapen och utrustning. De använder moderna automatvapen som AK-74M och SVD prickskyttegevär. Fordon: Ryska militärstyrkor använder en mängd olika fordon för transport och strid. Dessa inkluderar stridsvagnar, pansarfordon, terrängfordon, helikoptrar och flygplan. Till exempel används T-90 och 2S25-stridsvagnar, BMD samt BMP-pansarfordon i markstrid och 2S3M1 som artillerienheter. Civila På grund av den eskalerande konflikten och de ryska styrkornas närvaro har majoriteten av civilbefolkningen i det berörda området evakuerats för att garantera deras säkerhet. Dock kan det finnas enstaka civila som av olika skäl valt att stanna kvar eller inte kunnat lämna området i tid. Egna förband Allierade Livoniska trupper kommer att finnas i arbetsområdet. Terräng, väder och sikt Terräng, väder och sikt vid söndagen den 6 December 2023, klockan 08:30: Terräng: Området präglas av måttlig tät skog med en variation av tallar, granar och lövträd. Skogen kan erbjuda begränsad siktlinje och dämpa ljudnivåer. Det finns inslag av större öppna ytor som ängar, gläntor eller åkrar, vilka kan erbjuda vissa möjligheter till öppnare siktfält och taktiska positioner. Väder: Vädret är för närvarande kallt och stabilt, med risk för lätt snöfall. Temperaturen väntas ligga runt -5°C till 0°C. Dimma förväntas vara under hela dagen. Sikt: På grund av den tätare skogen och dimman kan sikten vara begränsad till kortare avstånd. Siktlinjerna kan vara hinderade av träd och vegetation. Soldaterna kan förvänta sig skjutavstånd på 10 till 500 meter beroende på terrängens och vegetationens beskaffenhet. Vägarna: Området har breda huvudvägar som kan användas för snabb förflyttning och taktisk förföljelse. Det finns också mindre skogsvägar som kan erbjuda möjligheter till mer dold och försiktig förflyttning genom terrängen. Det är viktigt att vara medveten om att skogsvägarna kan vara smalare och mer kuperade, vilket kan påverka framkomligheten för större fordon. Samtliga kommer att utgå från farmen strax norr om staden Gliniska. Understöd 10xTgb 16 (ingen bestyckning) (samtliga fordon är markerade till gruppen de tillhör) 1xTgb 1314 (sjukvårdsfordon) (Avsedd för plut.sjkv.)

Uppgift


Operation Krafträddning är ett militärt initiativ av den svenska armen för att stödja Livonias styrkor i återtagandet av kontrollen över kraftverket i Tarnow och elcentralen öst om Karlin, vilket ockuperats av Ryska styrkor.

Genomförande


Målbild Operation Krafträddning blir en vändpunkt i konflikten. Med svenskt stöd lyckas Livonias armé återta kontrollen över kraftverket och elcentralen, vilket bidrar till en stabilisering av situationen i Valerik. Beslut Upp till Adam Qvintus. Riktlinjer 1. Minimalt Våld: Svenska soldater ska använda våld endast som en sista utväg. Fokus ligger på att upprätthålla säkerheten och skydda civila. Dock så räknas det som en fientlig handling om någon siktar mot oss med vapen. 2. Fordonsanvändning: Använd Tgb 16-fordonen som transportmedel och skydd för soldaterna. Säkerställ att fordonsrutiner och underhållsåtgärder följs för att undvika mekaniska problem och minimera risken för stridsförhinder. 3. Utnyttja sjukvårdsfordonet: Se till att Tgb 1314 som fungerar som sjukvårdsfordon är tillgängligt och redo att ge medicinsk vård och evakuera skadade soldater vid behov. Se till att personalen i sjukvårdsfordonet är medveten om sina roller och har tillräckligt med resurser för att utföra sin uppgift. Insatsregler Engagera Endast vid Hot: Svenska styrkor får endast engagera fienden om de utgör ett omedelbart hot mot de svenska förbanden eller civilbefolkningen. Riktade vapen räknas som hot. Undvik Civila Skador: Alla åtgärder ska vidtas för att minimera skador på civila och civil infrastruktur. Rapportering: Alla incidenter, speciellt de som involverar civila skador eller potentiella brott mot krigets lagar, ska omedelbart rapporteras till högre befäl.

Order


Adam Qvintus Inledningsvis: Plutonen samlas för genomförande av Operationen den 6:e december 2023. Ert primära uppdrag är att lokalisera och neutralisera ryska artillerienheter i regionen Valerik. Dessa enheter förväntas vara NO om Karlin. Därefter: Ert specifika uppdrag inkluderar rekognosering efter ryska eldobservatörer som placerats på strategiska platser runt om i regionen. Dessa observatörer möjliggör för fiendens artillerienheter att utföra precisa slag mot våra styrkor och civila mål. Det är av yttersta vikt att ni, med största möjliga mån, tillfångatar dessa observatörer för att försvaga fiendens operativa kapacitet. Om tillfångatagande inte är möjligt, är ni befogade att neutralisera hotet för att skydda er själva och civilbefolkningen. Dessa observatörer kan kännas igen genom deras positioner på platser med en god överblick och antenner i deras närvaro. Slutligen: (Om tid finns kvar, annars säkra de föregående områdena) Efter att ha neutraliserat artillerihotet och säkrat området från eldobservatörer, ska plutonen förbereda för nästa fas av operationen – att säkra elcentralerna. Denna åtgärd är avgörande för att återställa energiförsörjningen till regionen och bidra till en långsiktig stabilisering av området.

Logistik


Sjukvårdstjänst 1. Sjukvårdsutrustning: - Bandage: Soldaterna bör vara medvetna om att bandage kan gå upp. - Sy i fält: Både pluton- och stridssjukvårdare är utbildade att sy sår i fältförhållanden. - PAK: Plutonsjukvårdaren har befogenhet att använda PAK och kan sätta in det i sjukvårdsfordonet. 2. Sjukvårdsfordonet: - Sjukvårdsfordonet (Tgb 1314) är avsett att fungera som en mobilt sjukhus och har utrustats med nödvändig medicinsk utrustning och förnödenheter. Plutonsjukvårdaren är ansvarig för att upprätthålla och organisera sjukvårdsfordonet. 3. Sjukvårdskedjan: - Första hjälpen: Vid skador eller sår ska soldaterna först och främst applicera bandage för att stoppa blödningar och skydda såret. - Stridssjukvårdare: Om såret är mer allvarligt eller kräver suturering, bör soldaterna kontakta stridssjukvårdaren. Stridssjukvårdaren kan utföra suturering i fält. - Sjukvårdsfordonet: Vid mer komplexa skador eller behov av ytterligare medicinsk behandling bör soldaterna förflyttas till sjukvårdsfordonet. Plutonsjukvårdaren ansvarar för att organisera och ge den nödvändiga vården i sjukvårdsfordonet. Ammunition Vid startpunkten finns lådor med ammunition. I varje fordon finns det även förvarat ammunition. Det finns även extra p-skott i fordonen. För HA finns det även extra robot 57.

Ledning


Samband Långvåg Plutonkommunikation: Långvåg 50 MHz fungerar som plutonnät för övergripande kommunikation inom hela plutonen. Kortvåg Gruppkommunikation: Adam Qvintus: 100Mhz Erik Adam: 110Mhz Filip Adam: 120Mhz Gustav Adam: 130Mhz Helge Adam: 140Mhz Sjukvårdskanal: 112Mhz Anropssignaler Adam Qvintus Erik Adam Filip Adam Gustav Adam Helge Adam

Speltekniskt


Zeus Spelet kommer att vara delvis styrt av zeus. FI-styrkor Den fientliga AI:n är förprogrammerad och positionerad med hjälp av LAMBS-moduler. LAMBS-modulerna ger fienden en mer realistisk och adaptiv beteende, vilket gör dem mer utmanande och trovärdiga motståndare. 1. Reaktion på hot: Fientlig AI kommer att agera proaktivt och reagera på hot och fiendekontakt. De kan använda taktiska manövrer, ta skydd, och försöka flankera eller överraska spelarna för att försvåra deras framryckning. 2. Kommunikation och samarbete: Fientlig AI kan kommunicera och samarbeta med varandra. De kan utbyta information om spelarnas positioner, ge order och stödja varandra i striden. Detta skapar en mer realistisk och koordinerad fiendemiljö. 3. Anpassningsbart beteende: LAMBS-modulerna gör det möjligt för fienden att anpassa sitt beteende baserat på situationen. De kan ändra taktik, ta till olika vapen och använda olika manövrer för att anpassa sig till spelarnas agerande och taktik. 4. Autentisk träffbildning: Fientlig AI kommer att ha realistisk träffbildning, vilket innebär att de inte kommer att vara perfekta prickskyttar utan kan missa sina skott. Detta ger spelarna en chans att reagera och svara på fiendens eldgivning. 5. Fientliga patruller och vaktposter: Fientlig AI kommer att patrullera området och bevaka strategiska punkter. De kan upptäcka och reagera på spelarnas närvaro, vilket skapar en ständig hotbild och behovet av försiktighet och taktik från spelarnas sida. Respawn Respawn för spelare kommer att vara mobil och följa sjukvårdsfordonet. Respawntiden är satt till 5 minuter. Sjukvårdsfordonets position kommer att uppdateras var 3:e minut. Fordon (exklusive sjukvårdsfordon) respawnar vid startposition, respawntid för fordon är 5 minuter. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Lådor med utrustning Öpnnas med vanilla-interact Funktioner - Spectator är aktiverat då respawntiden är satt till 5 minuter. Det går då enbart att se sina lagkamrater.

Dokument


Översiktsbild 1 Översiktsbild 2 Område 04 Område 06 Med reservation för vissa ändringar

Aktivitetslogg

 • 2024-03-04
  23:19
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-03-04
  23:18
  M.Egerborn blev sparkad från Skyttesoldat granattillsats av Emek1501

 • 2024-03-04
  23:18
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-03-04
  23:18
  Edwin_SWE blev sparkad från Skyttesoldat P-skott av Emek1501

 • 2024-03-04
  19:57
  SpinX anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-03-04
  19:57
  SpinX avanmälde sig från Gruppchef

 • 2024-03-04
  19:44
  Javacoffee bytte från Kulspruteskytt 90 till Skyttesoldat Robot 57

 • 2024-03-04
  19:44
  mr bister bytte från Sjukvårdare till FARB

 • 2024-03-04
  19:37
  bytte från Skyttesoldat Robot 57 till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-03-04
  18:40
  Revellion skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-04
  18:27
  Donk avanmälde sig från Skyttesoldat P-skott

 • 2024-03-04
  18:26
  Max bytte från Skyttesoldat Laddare till Stf Gruppchef

 • 2024-03-04
  18:07
  SageNTitled avanmälde sig från FARB och skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-04
  18:05
  Emek1501 anmälde sig till Informationssoldat (Zeus)

 • 2024-03-04
  17:52
  Goliat lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-03-04
  17:49
  Edwin_SWE anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-03-04
  17:43
  Javacoffee anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2024-03-04
  17:43
  mr bister bytte från Kulspruteskytt 90 till Sjukvårdare

 • 2024-03-04
  17:42
  mr bister anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2024-03-04
  17:33
  AAberg bytte från Skyttesoldat P-skott till Kulspruteskytt 90

 • 2024-03-04
  17:23
  p_j0hanss0n bytte från Sjukvårdare till Sjukvårdare

 • 2024-03-04
  16:43
  SpinX bytte från Sjukvårdare till Gruppchef

 • 2024-03-04
  13:51
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-04
  13:51
  Larsson avanmälde sig från Kulspruteskytt 90

 • 2024-03-03
  22:22
  Åslund anmälde sig till FARB

 • 2024-03-03
  21:04
  D.Vanderhuge bytte från FARB till Stf Gruppchef

 • 2024-03-03
  20:47
  p_j0hanss0n lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-03-03
  20:34
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-03-03
  01:14
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-03-02
  12:34
  D.Vanderhuge bytte från Stf Gruppchef till FARB

 • 2024-03-01
  16:46
  SageNTitled anmälde sig till FARB

 • 2024-03-01
  15:46
  Linus El avanmälde sig från Gruppchef

 • 2024-02-29
  23:15
  Zer0Melody anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-29
  23:14
  Zer0Melody avanmälde sig från Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-29
  22:15
  Kingtiger45 anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-29
  01:18
  D.Vanderhuge bytte från Skyttesoldat P-skott till Stf Gruppchef

 • 2024-02-28
  17:39
  p_j0hanss0n skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-26
  14:32
  Alfons lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2024-02-24
  22:31
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-02-23
  01:57
  M.Egerborn anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2024-02-20
  15:57
  SpinX anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-02-20
  04:00
  Fragnar bytte från Stf Gruppchef till Plutonchef

 • 2024-02-20
  02:01
  Fragnar bytte från Sjukvårdare till Stf Gruppchef

 • 2024-02-19
  19:09
  Max anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2024-02-19
  14:51
  Gabbe anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2024-02-19
  14:51
  Gabbe avanmälde sig från Plutonsjukvårdare

 • 2024-02-18
  14:27
  Dr.Qronco anmälde sig till Skyttesoldat Robot 57

 • 2024-02-17
  16:44
  AAberg anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-17
  00:18
  Larsson anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2024-02-16
  22:57
  Blue Velvet anmälde sig till Kulspruteskytt 58

 • 2024-02-16
  22:47
  deadrabbit lämnade reservlistan och anmälde sig till Kulspruteskytt 58

 • 2024-02-16
  22:26
  anmälde sig till Skyttesoldat Robot 57

 • 2024-02-16
  22:17
  D.Vanderhuge anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-16
  22:14
  Donk anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-16
  21:53
  Wennberg anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2024-02-16
  21:49
  manicozzy anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2024-02-16
  21:33
  Engström lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-02-16
  21:33
  Linus El bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:33
  Brandt anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:33
  valr0ss bytte från Gruppchef till Stf Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:33
  VashThePirate bytte från Stf Gruppchef till Kulspruteskytt 90

 • 2024-02-16
  21:33
  VashThePirate bytte från Kulspruteskytt 58 till Stf Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:33
  valr0ss anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:32
  Zer0Melody bytte från Stf Gruppchef till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-16
  21:32
  Linus El lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:32
  Zer0Melody lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2024-02-16
  21:32
  VashThePirate anmälde sig till Kulspruteskytt 58

 • 2024-02-16
  21:32
  Fragnar anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-02-16
  21:32
  Gabbe anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2024-02-16
  21:26
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-02-16
  21:24
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-02-10
  18:13
  Zer0Melody skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-10
  14:25
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-06
  00:35
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-30
  07:59
  Alfons skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-27
  04:08
  Fimpen skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-25
  18:44
  Engström skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-20
  15:57
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-19
  16:14
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-01-19
  16:13
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver