"Hej, Bóbr!" | Försvaret av Livland, Uppdrag V

Beskrivning

Förband: Bóbr 2, fallskärmsjägarpluton | 16. fallskärmsjägarbataljonen (mekaniserad), Stridsgrupp KOSSECKI Plats: 20km från gränsen till Krasnorus, Republiken Livland Tid: 0900, 15:e april 2019 Kartbilagor: Överblick Egna förband DAMMEN - STORA SKOGSSLÄNTEN - OLSZANKA OLSZANKA - MURATYN - ADAMÓW

I korthet


Ni spelar som en livländsk fallskärmsjägarpluton utrustad med BMD-2 med uppgift att leda ett motanfall över Chornyyfloden mot en förhoppningsvis illa förberedd motståndare. Striden kommer vara mekaniserad och rörlig längs med skogspartier, öppna fält och småorter. Fordonstätchefen agerar vagnchef men är även ansvarig för att ta befälet över samtliga fordon om det behövs. OBS! Kräver Contact DLC!

Bakgrund


Krasnorus har invaderat Livland efter decennier av lågintensiv konflikt. Den desorganiserade livländska armén har grupperat sig längs med Chornyyfloden i syfte att stanna av fienden fram tills ett ordentligt motstånd kan organiseras. Den utmattade 32. jägarbataljonen håller ut i småstaden TOPOLIN, där den framgångsrikt genomfört ett motanfall trots ett markant underläge. 16. fallskärmsjägarbataljonen och 44. mekbataljonen, i spetsen för ad-hoc-förbandet Stridsgrupp Kossecki, har anlänt vid LUKOW och ämnar genomföra en motoffensiv vid SOBOTKA och GLINISKA, där lokala bevakningsförband har lyckats hålla fienden stången de senaste dagarna. Anfallet utgår över en bro i byn GLINISKA, benämnd DAMMEN, mot byarna OLSZANKA och MURATYN; därefter in i motståndarens djup. Ambitionen är att tvinga fienden att dra sig ur TOPOLIN innan de skärs av. Trots förberedelser med spaning och sabotage från specialförband bedöms motståndet som styvt. Framgång eller nederlag i anfallet kan avgöra ödet för 32. jägarbataljonen, och kanske Livlands framtid i stort.

Uppgift


Läge Plutonen (BÓBR 2) är grupperad i byn LUKOW med resten av kompaniet, ca 2 kilometer norr om övergångsplatsen i GLINISKA, som hålls av bevakningskompanier och bataljonens spetsförband. Uppgift Skapa ett genombrott i fiendens linjer genom att ta OLSZANKA och MURATYN i bataljonens tät, sidouppgift slå motståndarens förband som direkt hotar bataljonens anfall. Beredduppgift försvara tagen terräng, beredduppgift ta terräng enligt målbild. Genomförande 1: I ett språng från plutonens startplats, anfall över bron i GLINISKA (benämnd DAMMEN) längs med GRUSVÄGEN mot OLSZANKA. 2: Nedkämpa motståndaren som direkt påverkar bataljonens anfall, men prioritera att ta angiven terräng. 3: Nyttja stridsfordonens rörlighet maximalt för att förflytta trupp in i terräng. 4: Var beredd att försvara mot fiendens motanfall. Dra ur om stora förluster hotar. Målbild Låg ambitionsnivå: bataljonen besitter OLSZANKA med omnejd och hotar motståndarens kontroll och försörjning av RADACZ samt MURATYN. Högre ambitionsnivå: bataljonen besitter även MURATYN. Högsta ambitionsnivå: bataljonen besitter OLSZANKA, MURATYN och påverkar fiendens nyttjande av T1014/ADAMÓW genom direkt eld eller tagande av terräng längs med T1014. Insatsregler Eld sker på plutonchefens order eller i självförsvar. Plutonen bör i största mån undvika att bekämpa civil bebyggelse och endast i proportion till militär nytta. Fältsjukhus får inte under några omständigheter bekämpas, oavsett militär nytta.

Orientering


Egna Förband Systerplutonerna BÓBR 1 och BÓBR 3 är grupperade i GLINISKA och anfaller i kompaniets kö. BÓBR 1 skyddar kompaniets östra flank, BÓBR 3 utgör kompanireserv, beredduppgift försvara understöd alternativt försvara tagen terräng. Mek. fallskärmsjägarkompaniet VYDRA är grupperad i GLINISKA med uppgift att säkra bataljonens östra flank djup intill FOTBOLLSPLANEN. VYDRA 1 har tagit DAMMEN och är försvarsgrupperad på dess östra sida. Mek. fallskärmsjägarkompaniet KHOREK är grupperad i LUKOW och utgör bataljonens reserv, beredduppgift understödja BÓBR, VYDRA, samt försvara av bataljonen tagen terräng. Stridsvagnskompaniet VOLK utrustad med T-72B är grupperad i GLINISKA med uppgift att understödja bataljonens övergång. VOLK 2 har i beredduppgift att understödja vårt anfall och försvara vår tagna terräng. 989. bevakningskompaniet försvarar terräng på vid VRAKBRON på Chornyyflodens nordsida, beredduppgift att ta terräng mot RADACZ om motståndaren överger området. Motståndaren Krasnorusiska förband nyttjar sovjetisk och post-sovjetisk utrustning med varierad och oregelbunden uniform. Motståndaren har grävt ner sig och förväntas vara försvarsgrupperad med skyttegravar, nästen och förläggningar bakom fronten. Styrkan i området bedöms bestå på papper av en mekaniserad bataljon utrustad med BMP-1/2 samt MT-LB, ett stridsvagnskompani utrustad med T-72, ett lätt skyttekompani, pvrbspluton, samt både låg- och högkvalificerad luftvärnsförmåga i form av MANPADS, lvk-bestyckade technicals, och 2S6 Tunguska lvkv. Samtliga av motståndarens förband bedöms hårt åtgångna från strid, indirekt eld och sabotage, och kan ha försvagats ytterligare av att ha skickat förstärkningar till TOPOLIN. Två 2S6 Tunguskapjäser har nedkämpats i området. En mekskyttepluton utrustad med BMP-1 uppskattas vara förskansad sydväst om VRAKBRON understödd av en stridsvagn. Området har förbekämpats med indirekt eld. En skyttepluton uppskattas vara förskansad mellan SKOGSREMSAN och STORA SKOGSSLÄNTEN, understödd av pvrbs och minst en BMP-1. Området har förbekämpats med indirekt eld. En stridsvagnspluton är förlagd i OLSZANKA, men har förbekämpats med precisionsstyrd eld. Minst ett mekskytteförband är förlagt i MURATYN med okänd styrka och delvis utrustad med BMP. En förläggning har förbekämpats med indirekt eld. Ett mekskytte- samt stridsvagnsförband är förlagt i ADAMÓW av okänd, men bedömt stor styrka, som förväntas ha försvagats i ett motanfall mot TOPOLIN. Ytterligare förband kan befinna sig längre bakom fiendens linjer. Mi-8 med minkapslar har iakttagits i området och kan ha släppt minor i någon utsträckning. Andra Aktörer & Civila Samtliga civila har evakuerats från GLINISKA. Spaningsförband har rapporterat civil rörelse i målområdet, men de bedöms vara fåtaliga. Ett fältsjukhus har upprättats av motståndaren i MURATYN. Terräng & Väder Framkomligheten är initialt undermålig då anfallet kanaliseras mellan DAMMEN och STORA SKOGSSLÄNTEN, men öppnar sig kort därefter. Terrängen består främst av böljande åkermark uppbrutet av utspridd bebyggelse, skogsremsor och landsväg. OLSZANKA befinner sig strax under kammen på områdets dominerande höjd, varifrån det sluttar i varje riktning. MURATYN befinner sig i en söderlutande slänt och ligger i ruiner, med tät skog på dess sydväst-, syd- och sydöstra sidor. Vädret är hyfsat klart och kommer fortsatt vara det under dagen.

Övrigt


Utrustning & Fordon 1x 9K38 Igla, 2x PKM samt 2x RPG-7 med spräng- och pansarbrytande granattyper finns i plutonens chefsvagn. Extra pansarskott och ammunition är fördelade på plutonens vagnar. Minröjningsutrustning finns även i chefsvagnen. Plutonen är utrustad med 3x BMD-2 fördelad på skyttegrupperna samt 1x BMD-1P för chefsgruppen. Ytterligare 3x BMD-2, 1x UAZ och 3x GAZ-66 är tilldelade som reserv. Logistik & Sjukvård En trosspluton (BÓBR 6) är ansvarig för reparation och underhåll av plutonens vagnar, samt framförande av ammunition och ambulans. Kvalificerad sjukvård (PAK) kan endast göras vid ambulans eller vid fältsjukhus av plutonsjukvårdare. Plutonsjukvårdare kan sy i fält; stridssjukvårdare kan sy vid ambulans. Stridssjukvårdare kan sätta IV i fält. Understöd En Mi-24P (DYATEL) förbekämpar STORA SKOGSSLÄNTEN och understöder plutonens anfall djup intill TNR150930. En Su-25 (ORZEŁ) är underställd BÓBR från och med TNR150945, men kan kallas undan för andra uppgifter av högre chef. Ett fälthaubitsbatteri (GADYUKA) är underställd BÓBR under anfallet med 122mm spräng och rök. Bristande ammunition medger endast TIO eldstötar. Anfallsområdet i stort har förbekämpats av indirekt eld. Speltekniskt & Respawn Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt på kompaninätet. Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. Plutonsjukvårdare kan sätta PAK vid ambulans och sy i fält. Stridssjukvårdare kan sy vid ambulans och sätta IV i fält. Respawn sker när plutonen har tagit ett anfallsmål eller när fullständig tross kallas upp. SITT DÄRFÖR KVAR I SPECTATOR TILLS DU UPPMANAS RESPAWNA. Samband Kozak | Bataljonstab (40) Bóbr 2-0 | Chefsgrupp (40/50/100) Bóbr 2-1 | 1. Skyttegrupp (50/110) Bóbr 2-2 | 2. Skyttegrupp (50/120) Bóbr 2-3 | 3. Skyttegrupp (50/130) Bóbr 2-0 Bravo | Understödsgrupp (50/140) Bóbr 2 Victors | Fordonstät (50/60/160) Bóbr 2-0 RÖD | Sjukvårdsnät (112) Bóbr 6 | Trosspluton (40) Orzeł | Su-25 (70) Dyatel | Mi-24P (70)

Bilagor


Överblick Egna Förband DAMMEN - STORA SKOGSSLÄNTEN - OLSZANKA OLSZANKA - MURATYN - ADAMÓW

Aktivitetslogg

 • 2024-02-05
  19:46
  Karlsson bytte från Kulspruteskytt (RPK-74) till Grenadjär (RPG-7)

 • 2024-02-05
  19:44
  Karlsson bytte från Understödssoldat till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-02-05
  19:44
  MrAdrian anmälde sig till Grenadjär (RPG-7)

 • 2024-02-05
  19:44
  MrAdrian avanmälde sig från Grenadjär (RPG-7)

 • 2024-02-05
  18:30
  Gandulf skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-05
  18:30
  Gandulf skrev av sig från reservlistan

 • 2024-02-05
  18:16
  Gandulf skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-05
  17:26
  Wookierun avanmälde sig från Stf. Gruppchef (Granattillsats)

 • 2024-02-05
  16:46
  Jole skrev av sig från reservlistan

 • 2024-02-05
  16:16
  Jole skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-05
  16:16
  Jole skrev av sig från reservlistan

 • 2024-02-05
  14:47
  Larsson avanmälde sig från Grenadjär (RPG-7) och skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-05
  14:14
  Risky avanmälde sig från Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-02-05
  07:04
  Fimpen avanmälde sig från Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-02-04
  22:25
  manicozzy avanmälde sig från Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-02-04
  13:48
  SageNTitled lämnade reservlistan och anmälde sig till Understödssoldat

 • 2024-02-04
  00:31
  Kalhen skrev av sig från reservlistan

 • 2024-02-03
  22:28
  Altorp avanmälde sig från Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-02-03
  10:03
  Goliat anmälde sig till Plutonsjukvårdsassistent

 • 2024-02-01
  16:03
  Jole skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-01
  15:15
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-02-01
  15:01
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-02-01
  14:55
  SageNTitled skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-01
  14:42
  Kingtiger45 anmälde sig till Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-02-01
  14:11
  H. Siivonen anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-02-01
  12:18
  Wookierun bytte från Kulspruteskytt (RPK-74) till Stf. Gruppchef (Granattillsats)

 • 2024-01-31
  18:57
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-31
  18:54
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-31
  18:30
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-31
  18:29
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-31
  18:28
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-31
  18:25
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-31
  18:22
  Risky anmälde sig till Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-01-31
  16:56
  Karlsson anmälde sig till Understödssoldat

 • 2024-01-30
  21:44
  Wookierun anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-01-30
  18:30
  Altorp anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-01-29
  17:02
  Garre anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2024-01-29
  13:14
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-28
  22:45
  AAberg avanmälde sig från Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-01-28
  22:43
  AAberg anmälde sig till Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-01-27
  02:19
  Fimpen anmälde sig till Ammbärare (Granattillsats)

 • 2024-01-23
  19:02
  William Melin anmälde sig till Understödssoldat

 • 2024-01-23
  13:19
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-23
  11:55
  Lovén Chrille anmälde sig till Stf. Gruppchef (Granattillsats)

 • 2024-01-22
  19:55
  Larsson lämnade reservlistan och anmälde sig till Grenadjär (RPG-7)

 • 2024-01-22
  19:29
  Fragnar bytte från Understödssoldat till Stridssjukvårdare

 • 2024-01-11
  19:26
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-07
  22:04
  Zer0Melody anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2024-01-06
  02:13
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-04
  17:07
  D.Vanderhuge lämnade reservlistan och anmälde sig till Vagnbesättning

 • 2024-01-04
  17:04
  Linus El bytte från Gruppchef till Vagnbesättning

 • 2024-01-04
  12:28
  Donk anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-12-30
  15:49
  Åslund bytte från Understödssoldat till Stf. Gruppchef (Granattillsats)

 • 2023-12-30
  10:19
  Kalhen skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-26
  16:01
  MrAdrian anmälde sig till Grenadjär (RPG-7)

 • 2023-12-26
  00:16
  Dandersson anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-12-26
  00:16
  Frulle bytte från Grenadjär (RPG-7) till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-12-26
  00:14
  Frulle anmälde sig till Grenadjär (RPG-7)

 • 2023-12-26
  00:14
  Miller anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-12-22
  18:30
  Ale anmälde sig till Vagnbesättning

 • 2023-12-22
  12:21
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-22
  12:10
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-22
  10:33
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-21
  20:36
  manicozzy anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-12-21
  18:10
  Alfons lämnade reservlistan och anmälde sig till Grenadjär (RPG-7)

 • 2023-12-21
  17:49
  Linus El lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-12-21
  17:16
  deadrabbit anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-12-21
  17:04
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Fordonstätchef

 • 2023-12-21
  15:22
  Fragnar anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-12-21
  15:22
  SpinX bytte från Vagnbesättning till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  15:16
  SpinX bytte från Fordonstätchef till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  15:10
  Ozzy anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-12-21
  14:56
  Max anmälde sig till Stf. Plutonchef / Understödschef

 • 2023-12-21
  14:55
  Blue Velvet lämnade reservlistan och anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-12-21
  14:44
  Nilas bytte från Vagnbesättning till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  14:43
  Nilas anmälde sig till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  14:40
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  14:05
  Åslund anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-12-21
  12:33
  SpinX anmälde sig till Fordonstätchef

 • 2023-12-21
  12:22
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-21
  12:21
  anmälde sig till Pilot

 • 2023-12-21
  12:21
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-21
  11:59
  VashThePirate bytte från Vagnbesättning till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  11:58
  VashThePirate bytte från Vagnbesättning till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  11:54
  VashThePirate anmälde sig till Vagnbesättning

 • 2023-12-21
  11:03
  valr0ss lämnade reservlistan och anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-12-21
  10:39
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-21
  10:38
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-20
  20:43
  Alfons skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-20
  18:26
  D.Vanderhuge skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-20
  17:39
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-19
  16:42
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-19
  16:35
  Blue Velvet skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  23:57
  valross skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  23:28
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  23:05
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  02:28
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-12-18
  02:28
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-18
  01:48
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Kozak | Bataljonstab

Zeus

Brandt

Bóbr 2-2 | Skyttegrupp

Gruppchef

Engström

Stridssjukvårdare

Fragnar

Grenadjär (RPG-7)

Karlsson

Kulspruteskytt (RPK-74)

H. Siivonen
5

Stf. Gruppchef (Granattillsats)

Rollen är ledig
6

Kulspruteskytt (RPK-74)

Rollen är ledig
7

Ammbärare (Granattillsats)

Rollen är ledig

Orzeł | Su-25

Pilot

Reservgrupp

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Reservsoldat

Rollen är ledig
3

Reservsoldat

Rollen är ledig
4

Reservsoldat

Rollen är ledig

Reserver

Larsson
Gandulf