Operation Krafträddning

Beskrivning

Bakgrund


I regionen Valerik, belägen i norra delen av landet Livonia, har spänningar eskalerat mellan Livonia och dess grannland Ryssland. Ryska trupper har ockuperat Valeriks kraftverk och elcentral, som är avgörande för energiförsörjningen i hela Livonia. Händelseförlopp: Under den senaste månaden har Rysslands arme intensifierat sin militära närvaro runt Valeriks infrastruktur, och därmed avskärmat hela regionen från Livonias regeringskontroll. Detta drag har skapat en humanitär kris i Valerik, där befolkningen lider av energibrist och ekonomiska svårigheter. Som en reaktion på denna eskalering, har det internationella samfundet uttryckt sitt missnöje, men det är Sverige som tar ett avgörande steg. Den svenska regeringen, som tidigare undvikit direkt militärt engagemang, beslutar sig nu för att agera. Operation Krafträddning: Sverige lanserar Operation Krafträddning, ett militärt initiativ för att stödja Livonias armé. Målet är att hjälpa till att återta kontrollen över Valeriks infrastruktur och därmed stödja regionens återhämtning. Den svenska armen sänder styrkor och logistikstöd för att stärka Livonias försvarskapacitet och skapa en strategisk fördel mot Rysslands ockupationsstyrkor. Fienden, bestående av ryska trupper, har inte bara tagit kontroll över viktig infrastruktur utan använder också området som en bas för sina artillerienheter. Dessa artillerienheter har konstant beskjutit både Livonias styrkor och civila områden i Valerik, vilket skapar en desperat situation där människors liv är i fara och energiförsörjningen hotas.

Orientering


Motståndaren Rysslands militära doktrin innefattar en bred uppsättning stridstaktiker som är utformade för att möta olika hot. De har en stark betoning på mobilitet, taktisk målförstörelse och användning av luft- och rymdförmågor. Ryska styrkor har också visat en förmåga att använda snabba manövrer och överraskningsmoment i sina operationer. Uniform och utrustning: De ryska militäruniformerna har genomgått moderniseringar och anpassningar för att vara mer funktionella och praktiska. Uniformerna varierar beroende på enhet och uppgift, men de inkluderar generellt sett kampsoldatuniformer i olika mönster och färger. Vapenarsenal: Rysslands militär har ett brett utbud av vapen och utrustning. De använder moderna automatvapen som AK-74M och SVD prickskyttegevär. Fordon: Ryska militärstyrkor använder en mängd olika fordon för transport och strid. Dessa inkluderar stridsvagnar, pansarfordon, terrängfordon, helikoptrar och flygplan. Till exempel används T-90 och 2S25-stridsvagnar, BMD samt BMP-pansarfordon i markstrid och 2S3M1 som artillerienheter. Civila På grund av den eskalerande konflikten och de ryska styrkornas närvaro har majoriteten av civilbefolkningen i det berörda området evakuerats för att garantera deras säkerhet. Dock kan det finnas enstaka civila som av olika skäl valt att stanna kvar eller inte kunnat lämna området i tid. Egna förband Allierade Livoniska trupper kommer att finnas i arbetsområdet. Terräng, väder och sikt Terräng, väder och sikt vid söndagen den 5 December 2023, klockan 08:00: Terräng: Området präglas av måttlig tät skog med en variation av tallar, granar och lövträd. Skogen kan erbjuda begränsad siktlinje och dämpa ljudnivåer. Det finns inslag av större öppna ytor som ängar, gläntor eller åkrar, vilka kan erbjuda vissa möjligheter till öppnare siktfält och taktiska positioner. Väder: Vädret är för närvarande kallt och stabilt, med risk för lätt snöfall. Temperaturen väntas ligga runt -5°C till 0°C. Sikt: På grund av den tätare skogen kan sikten vara begränsad till kortare avstånd. Siktlinjerna kan vara hinderade av träd och vegetation. Soldaterna kan förvänta sig skjutavstånd på 10 till 500 meter beroende på terrängens och vegetationens beskaffenhet. Vägarna: Området har breda huvudvägar som kan användas för snabb förflyttning och taktisk förföljelse. Det finns också mindre skogsvägar som kan erbjuda möjligheter till mer dold och försiktig förflyttning genom terrängen. Det är viktigt att vara medveten om att skogsvägarna kan vara smalare och mer kuperade, vilket kan påverka framkomligheten för större fordon. Samtliga kommer att utgå från farmen strax norr om staden Gliniska. Understöd 10xTgb 16 (ingen bestyckning) (samtliga fordon är markerade till gruppen de tillhör) 1xTgb 1314 (sjukvårdsfordon) (Avsedd för plut.sjkv.)

Uppgift


Operation Krafträddning är ett militärt initiativ av den svenska armen för att stödja Livonias styrkor i återtagandet av kontrollen över kraftverket i Valerik och elcentralen öst om Karlin, vilket ockuperats av Ryska styrkor.

Genomförande


Målbild Operation Krafträddning blir en vändpunkt i konflikten. Med svenskt stöd lyckas Livonias armé återta kontrollen över kraftverket och elcentralen, vilket bidrar till en stabilisering av situationen i Valerik. Denna händelse markerar en ny era i svensk utrikes- och försvarspolitik och stärker banden mellan Sverige och Livonia. Beslut Upp till Adam Qvintus. Riktlinjer 1. Minimalt Våld: Svenska soldater ska använda våld endast som en sista utväg. Fokus ligger på att upprätthålla säkerheten och skydda civila. 2. Fordonsanvändning: Använd Tgb 16-fordonen som transportmedel och skydd för soldaterna. Säkerställ att fordonsrutiner och underhållsåtgärder följs för att undvika mekaniska problem och minimera risken för stridsförhinder. 3. Utnyttja sjukvårdsfordonet: Se till att Tgb 1314 som fungerar som sjukvårdsfordon är tillgängligt och redo att ge medicinsk vård och evakuera skadade soldater vid behov. Se till att personalen i sjukvårdsfordonet är medveten om sina roller och har tillräckligt med resurser för att utföra sin uppgift. Insatsregler Engagera Endast vid Hot: Svenska styrkor får endast engagera fienden om de utgör ett omedelbart hot mot de svenska förbanden eller civilbefolkningen. Riktade vapen räknas som hot. Undvik Civila Skador: Alla åtgärder ska vidtas för att minimera skador på civila och civil infrastruktur. Rapportering: Alla incidenter, speciellt de som involverar civila skador eller potentiella brott mot krigets lagar, ska omedelbart rapporteras till högre befäl.

Order


Adam Qvintus Inledningsvis: Operationen inleds med en koordinerad rörelse av svenska förband mot Ryska positioner. Svenska styrkor skickas för att genomföra rekognosering och störa fiendens kommunikationer. Därefter: Huvudstyrkorna går in för att säkra strategiska punkter runt kraftverket och elcentralen. Denna fas inkluderar intensiv kommunikation, med fokus på att minimera civila skador och infrastruktur. Slutligen: (Om tid finns kvar, annars säkra de föregående områdena) Efter återtagandet av kraftverket och elcentralen, övergår operationen till stabiliseringsfasen. Denna innebär säkerhetsåtgärder för att skydda civila och neutralisera fiendens artillerienheter. Genom dessa faser ska de svenska styrkorna rekognosera efter ryska grupper som agerar kommunikatörer åt artillerienheterna. Dessa kommunikatörer kan kännas igen genom deras positioner på platser med en god överblick och antenner i deras närvaro. Svenska styrkor ska i första hand tillfångata kommunikatörerna för information om artillerienheternas positioner. Om ej möjligt, neutraliseras.

Logistik


Sjukvårdstjänst 1. Sjukvårdsutrustning: - Bandage: Soldaterna bör vara medvetna om att bandage kan gå upp. - Sy i fält: Både pluton- och stridssjukvårdare är utbildade att sy sår i fältförhållanden. - PAK: Plutonsjukvårdaren har befogenhet att använda PAK och kan sätta in det i sjukvårdsfordonet. 2. Sjukvårdsfordonet: - Sjukvårdsfordonet (Tgb 1314) är avsett att fungera som en mobilt sjukhus och har utrustats med nödvändig medicinsk utrustning och förnödenheter. Plutonsjukvårdaren är ansvarig för att upprätthålla och organisera sjukvårdsfordonet. 3. Sjukvårdskedjan: - Första hjälpen: Vid skador eller sår ska soldaterna först och främst applicera bandage för att stoppa blödningar och skydda såret. - Stridssjukvårdare: Om såret är mer allvarligt eller kräver suturering, bör soldaterna kontakta stridssjukvårdaren. Stridssjukvårdaren kan utföra suturering i fält. - Sjukvårdsfordonet: Vid mer komplexa skador eller behov av ytterligare medicinsk behandling bör soldaterna förflyttas till sjukvårdsfordonet. Plutonsjukvårdaren ansvarar för att organisera och ge den nödvändiga vården i sjukvårdsfordonet. Ammunition Vid startpunkten finns lådor med ammunition. I varje fordon finns det även förvarat ammunition. Det finns även extra p-skott i fordonen. För HA finns det även extra robot 57.

Ledning


Samband Långvåg Plutonkommunikation: Långvåg 50 MHz fungerar som plutonnät för övergripande kommunikation inom hela plutonen. Kortvåg Gruppkommunikation: Adam Qvintus: 100Mhz Erik Adam: 110Mhz Filip Adam: 120Mhz Gustav Adam: 130Mhz Helge Adam: 140Mhz Sjukvårdskanal: 112Mhz Anropssignaler Adam Qvintus Erik Adam Filip Adam Gustav Adam Helge Adam

Speltekniskt


Zeus Spelet kommer att vara delvis styrt av zeus. FI-styrkor Den fientliga AI:n är förprogrammerad och positionerad med hjälp av LAMBS-moduler. LAMBS-modulerna ger fienden en mer realistisk och adaptiv beteende, vilket gör dem mer utmanande och trovärdiga motståndare. 1. Reaktion på hot: Fientlig AI kommer att agera proaktivt och reagera på hot och fiendekontakt. De kan använda taktiska manövrer, ta skydd, och försöka flankera eller överraska spelarna för att försvåra deras framryckning. 2. Kommunikation och samarbete: Fientlig AI kan kommunicera och samarbeta med varandra. De kan utbyta information om spelarnas positioner, ge order och stödja varandra i striden. Detta skapar en mer realistisk och koordinerad fiendemiljö. 3. Anpassningsbart beteende: LAMBS-modulerna gör det möjligt för fienden att anpassa sitt beteende baserat på situationen. De kan ändra taktik, ta till olika vapen och använda olika manövrer för att anpassa sig till spelarnas agerande och taktik. 4. Autentisk träffbildning: Fientlig AI kommer att ha realistisk träffbildning, vilket innebär att de inte kommer att vara perfekta prickskyttar utan kan missa sina skott. Detta ger spelarna en chans att reagera och svara på fiendens eldgivning. 5. Fientliga patruller och vaktposter: Fientlig AI kommer att patrullera området och bevaka strategiska punkter. De kan upptäcka och reagera på spelarnas närvaro, vilket skapar en ständig hotbild och behovet av försiktighet och taktik från spelarnas sida. Respawn Respawn för spelare kommer att vara mobil och följa sjukvårdsfordonet. Respawntiden är satt till 5 minuter. Sjukvårdsfordonets position kommer att uppdateras var 5:e minut. Fordon (exklusive sjukvårdsfordon) respawnar vid startposition, respawntid för fordon är 5 minuter. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Lådor med utrustning Öpnnas med vanilla-interact Funktioner - Spectator är aktiverat då respawntiden är satt till 5 minuter. Det går då enbart att se sina lagkamrater.

Dokument


Översiktsbild 1 Översiktsbild 2 Område 02 Område 04 Område 06 Med reservation för vissa ändringar

Aktivitetslogg

 • 2024-01-08
  23:11
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-01-08
  23:11
  Gabbe blev sparkad från Plutonsjukvårdare av Emek1501

 • 2024-01-08
  19:52
  SageNTitled bytte från Kulspruteskytt 90 till Sjukvårdare

 • 2024-01-08
  19:11
  Gladiance avanmälde sig från Stf Gruppchef

 • 2024-01-08
  18:06
  Viking skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-08
  14:36
  Nilas avanmälde sig från Skyttesoldat P-skott

 • 2024-01-08
  10:03
  William Melin anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-01-08
  10:03
  William Melin avanmälde sig från Skyttesoldat P-skott

 • 2024-01-08
  10:02
  William Melin anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-01-08
  10:02
  William Melin avanmälde sig från Skyttesoldat P-skott

 • 2024-01-08
  01:06
  Joar avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2024-01-07
  22:09
  Goliat anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2024-01-07
  21:36
  H. Siivonen anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-01-07
  20:46
  Nauska lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2024-01-06
  18:06
  Kingtiger45 bytte från Skyttesoldat P-skott till FARB

 • 2024-01-06
  03:02
  Nauska skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-06
  01:44
  Fimpen avanmälde sig från Skyttesoldat Laddare

 • 2024-01-05
  21:20
  Wookierun anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2024-01-05
  17:49
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2024-01-04
  18:34
  Frulle bytte från FARB till Skyttesoldat Robot 57

 • 2024-01-03
  13:36
  Joar anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-03
  10:44
  bytte från Skyttesoldat Robot 57 till Gruppchef

 • 2024-01-03
  03:23
  SageNTitled anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2023-12-31
  21:53
  Falkenberg avanmälde sig från Kulspruteskytt 90

 • 2023-12-31
  11:56
  William Melin anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2023-12-27
  20:40
  Fimpen anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2023-12-27
  18:35
  Fimpen avanmälde sig från Skyttesoldat Laddare

 • 2023-12-27
  02:56
  Kalhen lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2023-12-27
  02:26
  Kalhen skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-26
  23:28
  Gladiance anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-12-26
  22:56
  Falkenberg anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2023-12-26
  21:32
  D.Vanderhuge anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2023-12-26
  21:26
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-12-26
  21:21
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-12-25
  23:44
  Blue Velvet bytte från Skyttesoldat granattillsats till Kulspruteskytt 90

 • 2023-12-24
  08:02
  R4smus avanmälde sig från Kulspruteskytt 90

 • 2023-12-24
  07:52
  R4smus anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2023-12-23
  18:32
  Linus El bytte från Kulspruteskytt 90 till Stf Gruppchef

 • 2023-12-21
  20:58
  MrAdrian anmälde sig till FARB

 • 2023-12-21
  20:53
  MrAdrian avanmälde sig från FARB

 • 2023-12-21
  20:35
  MrAdrian anmälde sig till FARB

 • 2023-12-21
  14:59
  Engström anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-12-20
  23:26
  Dandersson anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2023-12-20
  20:22
  Frulle anmälde sig till FARB

 • 2023-12-20
  20:22
  Miller anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-12-18
  10:19
  Fimpen anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2023-12-18
  10:19
  Fimpen avanmälde sig från Skyttesoldat Laddare

 • 2023-12-18
  10:19
  Fimpen anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2023-12-18
  07:37
  Åslund anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2023-12-18
  01:26
  Gabbe anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-12-16
  23:27
  manicozzy bytte från Skyttesoldat P-skott till Kulspruteskytt 58

 • 2023-12-15
  20:14
  Kingtiger45 anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2023-12-09
  23:32
  Alfons anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2023-12-08
  20:49
  Emek1501 anmälde sig till Informationssoldat (Zeus)

 • 2023-12-08
  20:48
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-12-06
  22:04
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-12-04
  23:14
  Nilas anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2023-12-03
  00:17
  manicozzy anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2023-12-02
  19:33
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-12-01
  16:50
  Dr.Qronco anmälde sig till Kulspruteskytt 58

 • 2023-11-30
  09:12
  Donk anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2023-11-29
  22:18
  VashThePirate anmälde sig till Kulspruteskytt 90

 • 2023-11-29
  22:16
  Max anmälde sig till Skyttesoldat Robot 57

 • 2023-11-29
  21:08
  Blue Velvet anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2023-11-29
  20:44
  Fragnar anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-11-29
  20:28
  deadrabbit anmälde sig till Skyttesoldat Laddare

 • 2023-11-29
  20:14
  SpinX anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-11-29
  20:12
  anmälde sig till Skyttesoldat Robot 57

 • 2023-11-29
  19:39
  Linus El bytte från Stf Gruppchef till Kulspruteskytt 90

 • 2023-11-29
  19:39
  Linus El anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-11-29
  19:36
  Brandt bytte från Skyttesoldat granattillsats till Gruppchef

 • 2023-11-29
  19:36
  Wennberg anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-11-29
  19:36
  Zer0Melody anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-11-29
  19:36
  Brandt anmälde sig till Skyttesoldat granattillsats

 • 2023-11-29
  18:49
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-11-28
  21:14
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-11-28
  21:10
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-11-28
  21:00
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-11-28
  20:58
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-11-22
  21:41
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2023-11-22
  21:40
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver

Viking