OPERATION AMPERSAND

Beskrivning

0 BAKGRUND


Förband Ni spelar BQ, en jägarpluton från 311. lätta skvadron tillika sidopluton till AQ som spelades under OP STÄD. Omvärldsläge I tisdags morse påbörjade ryska styrkor från västra militärdistriktet ett blixtanfall in i FINLAND. 1. komp, 311. lätta skvadron befann sig vid tillfället vid LOMBENS SKJUTFÄLT för vinterutbildning, och kunde skyndsamt framrycka i egna fordon till MAKSINIEMI i syfte att fördröja fienden. Kompaniet har varit i strid längs E8:an tidigare under veckan, och har lyckats sakta ner fiendens framfart tills anfallet kunde fångas upp av 191. mekbat. Våra bröder och systrar från I19 förbereder i detta nu ett motanfall och Qvintus Johan, som befinner sig bakom fiendens linjer, har till uppgift att leja vägen för släggan från Boden. Speltekniskt Rollen "Understödssoldat" bär gruppens tunga understödsvapen så som granatgevär, rb57, ksp58 eller ag90 efter plutC styrningar. Plutsjv kan sätta PAK i fält.

1 ORIENTERING


Datum/tid: 2011-12-15 22:30 Vi befinner oss på: på egen förläggning, GR 063046 Motståndaren Motståndaren består av tross-, lednings-, art- och närskyddsförband ur 138 gardesmotorskyttebrigaden. Motståndaren uppträder i bataljons storlek i vårt område, men två manöverbataljoner ur samma brigad uppträder längs frontlinjen vår väst. Motståndaren bedöms ha låg tillgång till bildförstärkare, men bedöms ha fordonsmonterade bildförstärkare i vissa av sina fordon. Motståndaren kan ha viss luftburen förmåga, främst transporthkp men i förekommande fall även attackhkp och attackflyg. Motståndaren nyttjar flitigt indirekt eld, men hans ledningsförhållanden medger brisad först inom 15 minuter från stridskontakt. Motståndaren har god förmåga till signalspaning. Signalering ska hållas till ett absolut minimum djup intill stridskontakt. Slutsatser för vår strid: När vi väl hamnar i strid med motståndaren, är det av högsta vikt att vi inte kvarstannar i stridsställning. Växelstridsställningar för hela plutonen bör i den mån det är möjligt rekas i förhand. Parter och civila Vårt område är glesbefolkat, och evakueras eftersom. De finska civila som befinner sig på östra sidan frontlinjen har bedömt inte kunnat evakuera österut och kan i okänd utsträckning vara kvar i sina hem eller ha dragit till skogs. Det kan förekomma finska motståndsmän och irreguljära inom vårt område. Dessa kännetecknas av blå armbindel. Slutsatser för vår strid: Vi är restriktiva med eld mot bostadshus, om vi inte har mycket goda indikationer på att fienden nyttjar dem. Åverkan på civil infrastruktur skall hållas till ett minimum givet förutsättningarna. Målidentifiering ska ske innan bekämpning, särskilt i närheten av bebyggelse. Egna förband Vårt kompani bedriver störstrid och spaning på fiendens djup i syfte att understödja de mekaniserade förbandens anfall. Plutonerna uppträder självständigt, beredd återsamla när mekbat har slagit en bräsch genom fiendens linjer. 191. och 192. mekbat förbereder motanfall vår väst. Terrängen, väder och sikt Terrängen består av skog och myrmark med låg variation i elevering. Inom kompaniets område löper E8 i samt en JÄRNVÄG i söder samt KRAFTLEDNINGSGATAN i norr, alla i öst-västlig riktning. Samtliga leder medger framkomlighet med fordon. E8 behärskas av motståndaren, KRAFTLEDNINGSGATAN samt JÄRNVÄGEN kan behärskas av motståndaren. I södra delen av kompaniets område finns ett antal mindre samhällen belägna i anslutning till E8. Slutsatser för vår strid: På grund av den platta terrängen är det viktigt att vi framrycker metodiskt och väljer plats för strid på våra villkor, i syfte att inte bli fångad på öppna ytor. Stridsindelning 31. korvettdivisionen verkar söder vårt område och kan understödja med indirekt eld med 57mm akan från TNR 152300 mot mål söder NORTHING 05. Se rörlig anropssignal typ kalle enligt bilaga. 31. korvettdiv har passning på kompL över tiden. Kompaniet har förstärkts av två SUAV-operatörer från 32. undbat. En underställs BQ, en underställs CQ. Manöverplutonerna understöds med grk av DQ enligt IGU.

2 UPPDRAG


Kompaniets ingående manöverplutoner bedriver självständigt spaning enligt IGU längst djup intill TNR 161100 i syfte att hitta viktiga fientliga mål. Kompaniets primära mål är att hitta och nedkämpa ett batteri om fyra salvpjäser av okänd modell, bedömt BM-21. Kompaniets sekundära mål är att hitta andra mål av betydelse, så som ledningsplatser, TOLO-platser, övriga indirekta bekämpningsförmågor samt försörjningsleder. Spaningsfrågor: -Var befinner sig fiendens salvpjäser? -Behärskar fienden KRAFTLEDNINGSGATAN? -Behärskar fienden JÄRNVÄGEN? -Vad är grupperingsplats(er) för fiendens indirekta bekämpningsförmågor? -Var finns fiendens lednings- och försörjningsplatser? -Vad är lämpliga anfallsvägar för de mekaniserade förbanden? -Vilka förband har fienden i reserv? Plutonerna genomför enligt egen försorg eldöverfall mot bedömt viktiga fiendemål eller framryckningsvägar i den mån det är möjligt med försvarbara förluster.

3 GENOMFÖRANDE


BIS - Beslut i stort Målbild: Efter genomförd verksamhet har en majoritet av spaningsfrågorna besvarats, och förekommande mål nedkämpats enligt tidigare. Inledningsvis: Bedriv spaning mot högintressanta terrängpartier enligt SLO. Därefter: Så långt det är möjligt, förbered och genomför eldöverfall eller störstrid enligt förutsättningarna. Slutligen: Beredd urdragning, tillika beredd motta ny uppgift. RIL - Riktlinjer LJUD- OCH LJUSDISCIPLIN RÅDER ÖVER TIDEN. I händelse av upptäckt av fiendens salvpjäser skall särskild vikt fästas vid att dessa nedkämpas, även om det omöjliggör lösande av annan uppgift. Det är av högsta vikt att vi undviker strid så långt som möjligt, och om strid är oundvikligt, att vi är på förhand och inte blir bundna. Radiotystnad råder djup intill stridskontakt. I de fall radiotystnad måste brytas nyttjas C-signallering i syfte att inte röja mottagarstationen. När ett objekt är taget, eller vid upptäckt av övergivna objekt, skall särskild vikt fästas vid att söka efter kvarlämnade underrättelser. IGU - Indelning, gruppering, uppgifter AQ: Stridsberedskap 3:15, i övrigt vidta stridsvärdeshöjande åtgärder, djup intill TNR 160400. Beredd utgöra kompanireserv, beredd försvara ledningsplats. Avdela den grupp med högst stridsvärde att spana mot korsningen ASR MADELEINE-JÄRNVÄGEN. Spaningsfrågor: -Är korsningen en plankorsning eller bro? -Medger korsningen framkomlighet med stridsvagn? -Är korsningen bevakad eller minerad? Därefter, beredd avlösa CQ. BQ: Inledningsvis, bedriv fast eller rörlig spaning enligt eget huvud mot OBJ SPARVEN, SVALAN, ÖRNEN. Spaningsfrågor: -Behärskar fienden JÄRNVÄGEN? -Finns fiendens salvpjäser i TIKKALA? -Var finns fiendens lednings- eller TOLO-platser? Om C BQ bedömer att ni kan få mer und genom att slå mot SPARVEN, SVALAN har ni mandat att göra så först efter ÖRNEN är genomsökt. Om und på plats visar på fler viktiga objekt har ni mandat att byta spaningsmål. Huvuduppgiften är dock fiendens salvpjäser. Därefter, spana mot OBJ UVEN, GLADAN. -Vilka fientliga förband framrycker eller tillbakarycker längs E8? -Finns fiendens salvpjäser i NENA? Därnäst, slå mot upptäckta bedömda viktiga mål eller frr fi förband längs E8 efter eget huvud. Slutligen, beredd urdragning i nordlig riktning. CQ: Inledningsvis, bedriv fast spaning längs KRAFTLEDNINGSGATAN djup intill TNR 160330. RIL: Se till att de grupper som inte löser spaningsuppgiften får så mycket återhämtning som möjligt i syfte att behålla stridsvärde. Därefter, beredd innästla mot VIANTIE i syfte att bedriva rörlig spaning. DQ: Inledningsvis, gruppera GR 057060 och anmäl eldberedd. Därefter, understöd BQ, CQ med indirekt eld. Omgruppera efter varje eldöppnande, tid för detta 20 min. EQ: Inledningsvis, gruppera TOLO-plats GR 062055. Därefter, beredd agera stridstross åt den eller de plutoner som hamnar i strid. Beredd motta kompaniets sårade och stupade. Slutligen, beredd reka ny TOLO-plats. Insatsregler Civil infrastruktur ska fredas så länge det är förenligt med lösande av uppgift. Eldförbud med indirekt eld inom 100m från bebyggelse om vi inte kan bedöma den som tom på civila. Samordning CQ äger terrängen norr 05 NORTHING, BQ terrängen söder därom. Finska motståndsmän kan förekomma i vårt område. Dessa kännetecknas av blå armbindel.

4 LOGISTIK


Försörjning Viss mtrl finns att tillgå från EQ vid kompaniets ledningsplats. EQ kan leverera am, drivmedel och sjvmtrl givet terräng- och fiendeläge. Förband ur 32. undbat har innästlat tidigare under veckan och upprättat tre försörjningsplatser på LOG 1 GR 076039, LOG 2 GR 080032 samt LOG 3 GR 064031. Sjukvårdstjänst Plutsjv kan sätta PAK och sy i fält. Grpsjv kan sy i fält.

5 LEDNING


QJ leder från: kompaniledningsplats GR 062055. QJ: 60 MHz BQ: 100 MHz // 50 MHz EB: 110 MHz // 50 MHz FB: 120 MHz // 50 MHz GB: 130 MHz // 50 MHz Sjvnät: 112 MHz

6 BILAGOR


B Underrättelser Flygfoto: OBJ ÖRNEN. Bedömt grupperingsplats salvpjäser, bedömt inaktuell, TIKKALA väst 100. Tagen TNR 141237. Flygfoto: OBJ UVEN. Misstänkt objekt NENA väst 150. Tagen TNR 151238. Flygfoto: OBJ GLADAN. Misstänkt objekt JAAKKOLA. Tagen TNR 151326. Flygfoto: OBJ GLADAN. Misstänkt objekt JAAKKOLA (2). Tagen TNR 151326. C Stridsledningsoleat SLO SLO, detalj syd. SLO, detalj nord med utfall från signalspaning. Enkeldragna streck anger svag signalstyrka eller omfattning i signalering, dubbeldragna anger stark dito. I Samband Tablå över anropssignaler, 31. korvettdiv

Aktivitetslogg

 • 2023-10-23
  23:00
  Spelet uppdaterades av Engström

 • 2023-10-23
  22:59
  Frulle blev sparkad från Understödssoldat av Engström

 • 2023-10-23
  22:59
  Jad Baban blev sparkad från Fältarbetssoldat av Engström

 • 2023-10-23
  22:59
  Dandersson blev sparkad från Stridssjukvårdare av Engström

 • 2023-10-23
  22:54
  Spelet uppdaterades av Wennberg

 • 2023-10-23
  18:42
  Donk bytte från PV-skytt till Stf. Gruppchef

 • 2023-10-23
  18:37
  Kingtiger45 anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-23
  18:33
  Viking skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-10-23
  18:33
  mr bister anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-23
  18:27
  El Jonte avanmälde sig från Understödssoldat

 • 2023-10-23
  17:57
  SageNTitled bytte från Kulspruteskytt till Stf. Gruppchef

 • 2023-10-23
  16:58
  Larsson avanmälde sig från Stf. Gruppchef

 • 2023-10-23
  12:54
  Miller avanmälde sig från Stf. Gruppchef

 • 2023-10-23
  09:22
  D.Vanderhuge bytte från Understödssoldat till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-22
  14:51
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-10-22
  13:46
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-10-22
  01:41
  ZeakQ anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-21
  19:28
  D.Vanderhuge bytte från Fältarbetssoldat till Understödssoldat

 • 2023-10-21
  19:25
  D.Vanderhuge anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-21
  17:37
  Altorp skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-10-20
  20:45
  Memes anmälde sig till PV-skytt

 • 2023-10-20
  10:01
  Nauska anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-19
  19:55
  Fredriksson avanmälde sig från Fältarbetssoldat

 • 2023-10-19
  01:59
  SpinX bytte från Kulspruteskytt till PV-skytt

 • 2023-10-18
  21:38
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från PV-skytt

 • 2023-10-17
  23:34
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-10-17
  18:13
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-10-17
  18:11
  Wennberg bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-10-17
  18:07
  avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-10-17
  14:12
  SpinX bytte från Fältarbetssoldat till Kulspruteskytt

 • 2023-10-17
  14:12
  SpinX anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-16
  23:03
  Xortin anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-10-16
  23:03
  Grindsa anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-10-16
  22:18
  Fredriksson anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-16
  17:01
  Larsson bytte från Fältarbetssoldat till Stf. Gruppchef

 • 2023-10-16
  17:01
  Larsson anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-15
  01:08
  Stålnacke anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-15
  00:57
  Stålnacke avanmälde sig från Fältarbetssoldat

 • 2023-10-15
  00:55
  Stålnacke anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-15
  00:15
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-10-14
  23:35
  Dandersson anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-10-14
  23:34
  Dandersson avanmälde sig från Stridssjukvårdare

 • 2023-10-14
  23:33
  Frulle anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-14
  23:33
  Frulle avanmälde sig från Understödssoldat

 • 2023-10-14
  18:57
  DavveEAA anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-10-14
  18:36
  Nyberg anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-14
  18:19
  Miller anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-10-14
  18:18
  Frido anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-14
  01:50
  Åslund bytte från Fältarbetssoldat till Jägarsjukvårdare

 • 2023-10-14
  01:02
  VashThePirate bytte från Stf. Gruppchef till Stf. Plutonchef

 • 2023-10-14
  00:52
  Brandt anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-10-12
  00:17
  Åslund anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-11
  22:19
  Ozzy avanmälde sig från Fältarbetssoldat

 • 2023-10-11
  12:56
  Jad Baban anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-10
  21:48
  Alfons anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-10
  12:13
  Ale anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-10-09
  22:44
  Linus El anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-10-09
  22:04
  Donk anmälde sig till PV-skytt

 • 2023-10-08
  22:36
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-10-08
  21:33
  SageNTitled anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-08
  21:24
  Ozzy anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-07
  19:34
  AdequatelyFaulty anmälde sig till PV-skytt

 • 2023-09-30
  19:46
  manicozzy anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-09-30
  15:02
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-30
  01:26
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-30
  00:49
  Fragnar anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-29
  23:20
  Zer0Melody anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-29
  13:13
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-29
  13:11
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-29
  13:09
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-29
  13:08
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-28
  22:11
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-28
  22:11
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-28
  20:21
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-28
  19:01
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-28
  18:58
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-28
  18:57
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-27
  21:03
  Dr.Qronco anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-09-27
  19:57
  El Jonte anmälde sig till Understödssoldat

 • 2023-09-27
  18:35
  Wennberg anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-27
  15:23
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-27
  12:58
  [RL] Vash anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-09-27
  10:12
  deadrabbit anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-27
  07:03
  Blue Velvet anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-09-27
  06:56
  Max anmälde sig till Eldledare

 • 2023-09-27
  06:47
  Wisén anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-27
  01:51
  H. Siivonen anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-27
  01:18
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-27
  01:13
  valross anmälde sig till Kompanichef

 • 2023-09-27
  01:13
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-27
  01:05
  Spelet skapades av valross

Roller

Reserver